sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 - úsek Běchovice-D1

 

Stavba SOKP 511 je část Pražského rychlostního okruhu SOKP. Z jedenácti úseků je dosud v provozu jen sedm, tedy 41,3 kilometru, úsek SOKP 511 povede mezi dálnicí D1 a Běchovicemi.   Samotná délka úseku , který stavba 511   tvoří, bude dlouhý 12,571 km . Rychlostní komunikaci mají v každém směru   tvořit tři pruhy . Na samotné stavbě 511   budou čtyři mimoúrovňové křižovatky (MÚK)   a to s názvy Dubeč (Běchovice), Uhříněves, Říčany a Lipany. V souvislosti se stavbou vzniknou tři desítky   různých mostů, mostků a propustků, mj. v Kolovratech bude most přes Říčanský potok a severně od něj povede trasa v 372 metrů dlouhém tunelu Na Vysoké.

 

S výstavbou se počítá mnoho let

Stavba 511 je z dopravního hlediska bezesporu velmi důležitá a mnoha oblastem dopravně uleví. Našich občanů se týká bezprostředně, neboť povede z velké části i po našem území, a tedy k nám dopravu naopak přivede. Vedení trasy po našem území se nevyhneme, neřešila by to v současné době ani alternativní varianta trasy. S výstavbou se počítá již mnoho let, plánovaná trasa je dlouhodobě znázorněna v platném územním plánu hl. m. Prahy. V roce 2009 bylo vydáno původní územní rozhodnutí. Vzpomenout můžeme i veřejnou prezentaci v roce 2004 v sále U Boudů. Již v minulosti se městská část k této stavbě vyjadřovala a na základě společného postupu s okolními obcemi v r. 2007 bylo dosaženo některých zásadních úprav - zejména týkajících se nivelety (míry zahloubení) této komunikace apod. Tyto dohody jsou zachovány i v současné dokumentaci, stejně jako například to, že z komunikace nebude přímý sjezd na Lipany.

 

Prosazujeme hlukové odstínění i zelené pásy 

Vzhledem k zastaralosti a změně některých podmínek probíhají nyní znovu některá řízení. Aktuálně běží nové posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Protože nám záleží na tom, aby dopady z výstavby a provozu Pražského okruhu na naše obyvatele byly co nejmenší, za městskou část jsme poslali k dokumentaci EIA řadu připomínek. Týkaly se zejména hluku, emisí a zachování průchodnosti územím, což jsou faktory, které budou mít na naše obyvatele největší vliv. Zaslané připomínky za městskou část jsou k náhledu na webových stránkách. Připomínky zaslaly také některé místní spolky.   Naším cílem je, aby kompenzační opatření byla co největší, nad rámec těch, která jsou nutná dle zákona.

Prosazujeme větší hlukové odstínění zejména nejproblematičtějších míst, která jsou k okruhu nejblíže, a také vybudování dostatečných zelených valů a pásů, které by okruh dostatečně odstínily z hlediska emisí i pohledově.  Hlavní město Praha slíbilo nad rámec zákonných požadovaných opatření realizovat ve své režii další kompenzační opatření, která sníží negativní dopady stavby. Jedná se například o protihlukové valy, nadstandardní zelené   pásy, zábrany proti střetu ptáků apod., což zaznělo na zmíněné debatě v Uhříněvsi od náměstka primátorky Petra Dolínka.

Co se týká termínu výstavby, Praha by chtěla mít tuto část okruhu postavenou co nejdříve.

V roce 2019 je zahájeno Územní řízení, termín veřejného projednání 24 . 7.

 

Náš postoj

  • Výstavbě Silničního okruhu Prahy v úseku Běchovice-D1 se v blízkosti MČ Praha-Kolovraty nevyhneme. Její trasa kolem naší městské části je bohužel ukotvena již dlouho a nelze ji již přesunout úplně jinam (musí také navazovat na již postavený úsek). Kdyby ji bylo možné jednoduše přemístit, určitě to podpoříme (před 20 lety byla např. ještě ve hře i varianta u Petrovic :-) 

  • Nepomohla by nám ani tzv. regionální varianta, i ta by vedla kolem Kolovrat a nebylo by kupř. zaručeno, že povede v zářezu, jak má vést nyní.

  • V minulosti bylo dosaženo některých dohod - např. částečné vedení trasy kolem naší MČ v zářezu a v tunelu. Na těchto podmínkách trváme. Dále trváme na tom, aby kolem Silničního okruhu byl pás ochranné zeleně (nad rámec samotné stavby), tak jak je i v současnosti v platném územním plánu (šířka těchto zelených pásů je 100-120 m).

  • Je nezbytné se zaměřit na prosazení a udržení maximálních opatření, které pomohou odstínit negativní dopady provozu stavby na životní prostředí v MČ Praha-Kolovraty.

  • Je nezbytné se zaměřit na zvýšený dohled v průběhu stavby tak, aby stavba co nejméně ovlivnila životní prostředí u nás.

  • PROSAZUJEME: Maximální ochranu proti negativním dopadům ze stavby a provozu  - široké pásy ochrané zeleně, dostatečná opatření proti hluku. Nepovolovat žádné výjimky z limitů, měření  ani z projednání! Pozor na tlaky na urychlené zbudování okruhu - hrozí nebezpečí, že tlak na rychlost výstavby může být na úkor dostatečných opatření pro nás.

 

Silniční okruh Prahy

12.07.2019 12:34

Zahájení územního řízení k SOKP 511

Stavební a územní řízení k Pražskému rychlostnímu okruhu, pro celý celý úsek R511, dostal na starost stavební úřad v Uhříněvsi.  Aktuálně je zahájeno územní řízení k okruhu, 24.7.2019 od 9 hod. bude veřejné projednání v Divadle U22 v Uhříněvsi.  Dokumenty k územnímu řízení jsou...

—————

31.03.2018 14:21

Pražský rychlostní okruh

Stavba SOKP 511 je část Pražského rychlostního okruhu SOKP. Z jedenácti úseků je dosud v provozu jen sedm, tedy 41,3 kilometru, úsek SOKP 511 povede mezi dálnicí D1 a Běchovicemi. Samotná délka úseku , který stavba 511 tvoří, bude dlouhý 12,571 km . Rychlostní...

—————

20.12.2017 10:00

Nové posouzení EIA

V roce 2017 proběhlo nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Celého procesu ve všech fázích se naše volená zástupkyně aktivně účastnila. Byly vypracovány a zaslány precizně vypracované připomínky městské části k posudku EIA. Týkaly se zejména hluku, emisí a zachování průchodnosti...

—————

07.09.2016 19:15

Dostavba Pražského okruhu má začít do konce 2019

  Připravovaná část Pražského okruhu mezi brněnskou dálnicí D1 a královéhradeckou D11 by se měla začít stavět do konce roku 2019. Ve středu to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Plnění harmonogramu stavby, kterou nedávno ministerstvo dopravy vyřadilo z prioritních projektů, pro které nebude...

—————

01.07.2016 15:10

Stavba klíčového úseku Pražského okruhu začne nejdříve v roce 2019

Po Pražském okruhu jezdí denně desetitisíce aut. Po dokončení má měřit 83 km, z jedenácti úseků je v provozu jen sedm, tedy 41,3 kilometru. Dále se přitom odsouvá stavba klíčového úseku 511 z Běchovic k D3, která začne nejdříve v roce 2019. „Tento úsek je zatížen enormním počtem stížností, námitek...

—————

10.05.2015 08:58

Pokračování řízení - vyžádání stanovisek k námitkám

MHMP, odbor stavebního řádu, dne 4.5.2015dle správního řádu si vyžádal vyjádření k námitkám účastníků řízení od: Hygienickou stanici hl.m.P. Ministerstvo Životního prostředí Hasičský záchranný sbor hl.m.P. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky MHMP, odbor dopravních...

—————

24.02.2015 13:29

Projednání - březen 2015

Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen SUP MHMP), který Ministerstvo pro místní rozvoj opatřením č.j. 21173/2007-83/K-1130/07 ze dne 6.6.2007 stanovilo stavebním úřadem pro stavbu nazvanou „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“, oznamuje v...

—————

14.01.2015 21:00

Zastupitelé Říčan řekli jasné NE úvahám o změně trasy jihovýchodní části pražského okruhu!

Zastupitelstvo města Říčany jednomyslně deklarovalo, že nesouhlasí s úvahou měnit trasu stavby č. 511 silničního okruhu kolem Prahy v úseku dálnice D1 - Praha Běchovice. V posledních měsících se část aktivistů z Běchovic pokoušela rozvířit debatu o posunutí plánů na vybudování pražského okruhu víc...

—————

21.08.2014 22:27

Praha chce vrátit jižní variantu severní části okruhu do územního plánu

Pražští radní v úterý schválili aktualizaci Zásad územního rozvoje, kterou se opětovně vymezí soudem zrušené plochy pro stavbu Pražského okruhu. Navzdory odporu městských částí by tak zvítězila varianta trasy vedoucí skrz území hlavního města. Rozhodnutí rady musí ještě potvrdit zářijové...

—————

16.07.2014 00:00

Dosavadní vývoj

Stavba 511 Běchovice - dálnice D1 se nachází ve fázi územního řízení. Územní rozhodnutí bylo vydáno v prosinci roku 2008. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno velké množství odvolání a Ministerstvo pro místní rozvoj v lednu 2010 vrátilo územní rozhodnutí zpět na MHMP k novému projednání. V průběhu...

—————

—————