sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Říčanka - kvalita vody

Podle výsledků průzkumu výskytu ryb v Říčance v oblasti Uhříněvsi se jedná o mrtvý potok.

Podle Vyhl. 98/2011 Sb. byl Říčanský potok zařazen do třídy 4 – poškozená kvalita povrchové vody.

 

Výsledky měření kvality vody za roky 2010-2014 ke stažení (pdf) - žádné výsledky měření kvality vody již pro jistotu nejsou zveřejňovány.

 


Další podklady na téma Voda a Říčanka

11.03.2018 08:22

Revitalizace a opravy na Říčanském potoce

  Koryto Říčanského potoka při ulici Mikova bylo v mínulosti místně stabilizováno panelovým opevněním. Historicky zde bývala přímo na potoce dokonce malá vodní plocha s jakýmsi jízkem, která byla bagrována a čištěna. Po zrušení této stavby se koryto zaneslo cca 500...

—————

08.06.2016 11:36

Znečištěné a narušené koryto Říčanky v místě nedostavěné věznice je již minulostí

  Znečištěné a narušené koryto Říčanského potoka v místě nedostavěné věznice v Říčanech je již minulostí. Na jaře totiž probíhá akce zaměřená na revitalizaci potoka včetně vytvoření meandrů a zajištění protipovodňového opatření. Projekt financovaný z Operačního programu životního prostředí...

—————

10.04.2016 11:43

Vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů

  Hydrologická data, standartní N-leté vody, byla objednána od ČHMÚ ve vybraných profilech dle ČSN 75 1400. Data byla pořízena dne 22.4.2013. Tabulka - N–leté průtoky (QN) v m3.s-1  Hydrologický profil Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí...

—————

02.08.2015 08:19

Město – voda – život

Podobně jako je voda jednou z podmínek samotného života, zcela nenahraditelnou úlohu má i v našich sídlech. Řada měst vznikla právě v přímé návaznosti na přirozený vodní zdroj a možnosti obživy, které nabízel. Vedle mnoha užitkových funkcí, jež má voda ve městech i dnes, narůstá...

—————

12.07.2015 09:32

Pitkovický potok - záplavové území

  Informace k úseku 6,35 - 7,32  km přítoku Pitkovický potok:  Podrobná situace - Q100, Q20, Q5 situace č. úsek v km Q100, 20, 5 11 0,0 - 1,80  pdf 12 1,80 - 2,55 pdf 14 2,55...

—————

10.05.2015 08:16

Říčanský potok a jeho stav

Říčanský potok, profil 13/3 – před soutokem s Rokytkou je od roku 2010 zahrnut nově do monitoringu kvality povrchové vody horního povodí Rokytky. V období 2012-2013 nebyla nad profilem 13/3 – Říčanský potok hlášena žádná havárie. Povrchová voda Říčanského potoka obsahuje poměrně velké množství...

—————

25.03.2015 13:23

Rekonstrukce Mlýnského rybníka začíná! Do konce října se opraví hráz a nádrž se odbahní

  V polovině března začala oprava Mlýnském rybníka v Říčanech. Příštích 7 měsíců proběhne rekonstrukce hráze, výpusti a odbahnění nádrže. Jednu z největších investičních akcí, kterou město vysoutěžilo za částku přes 36 milionů korun, zafinancuje téměř z poloviny dotace z Ministerstva životního...

—————

25.03.2015 13:14

Revitalizace Říčanky v části Říčan

  Účelem akce, navazující na studii zpracovanou v květnu 2011 společností VRV a.s., je zlepšení současného neutěšeného stavu území v lokalitě „Na Vysoké“. Zadavatelem akce je Město Říčany. Připravovaný záměr spočívá v revitalizaci toku a vybudování průtočné tůně a v přetvoření přilehlých...

—————

22.03.2015 13:05

Výskyt rybích společenstev na Říčanském potoce

  Provedený výzkum výskytu rybích společenstev se soustředil na zalesněnou nivu Říčanského potoka, protékající přírodní památkou Obora v Uhříněvsi o rozloze 34,9 ha, která se nachází mezi Uhříněvsí a Netlukami. V případě Říčanského potoka nelze v současnosti hovořit o společenstvu...

—————

15.03.2015 08:11

Revitalizace retenční nádrže Říčanka

Protože retenční nádrž byla postavena jako čistě technické vodní dílo, což je patrné zejména na monstrózních betonových objektech nádrže, nebylo řešeno její zapojení do okolní krajiny. Časem sice došlo k částečnému zpřírodnění a zapojení do okolí, ale i tak nádrž nesplňuje současné požadavky na...

—————

—————