sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo návrh rozpočtu na rok 2015

20.02.2015 09:34

Zastupitelstvo hl. m. Prahy k 28. únoru 2015 ukončí rozpočtové provizorium. Rozpočet hl. m. Prahy pro letošní rok byl sestaven jako fakticky přebytkový, díky tvorbě rezervy na dluhovou službu v rozsahu 500 mil. Kč.

Rozpočet byl zpracován ve vazbě na platné zákony a odsouhlasen Radou hl. m. Prahy dne 3. února 2015. Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy pak vyslovil své doporučující stanovisko dne 16. února 2015.

„Rozpočet byl vypracován velmi konzervativně, opírá se o reálné odhady a čísla, a co je nejdůležitější – v oblasti provozních výdajů se Radě hl. m. Prahy podařilo výrazně prosadit úsporná opatření nejen ve vazbě na jednotlivé rozpočtové kapitoly, ale i na subjekty spadající pod hl. m. Prahu, přičemž se v žádném případě nedomnívám, že by se tak stalo na úkor kvality poskytovaných služeb obyvatelům města,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová, členka Rady hl. m. Prahy zodpovědná za oblast financí a rozpočtu.

Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2015 lze charakterizovat těmito základními parametry: příjmy ve výši 42,1 mld. Kč, výdaje ve výši 56,3 mld. Kč a jejich rozdíl ve výši 14,2 mld. Kč, který je v plném rozsahu kryt třídou 8 – financováním. Běžné výdaje dosáhnou 45,2 mld. Kč, kapitálové výdaje 11,1 mld. Kč.

„Po zohlednění metodické změny ve vztahu k financování městských částí hl. m. Prahy, které se v předchozích letech projevovalo minusem v oblasti příjmů a nyní již plusem v oblasti běžných výdajů, a odečtení meziročních převodů nevyčerpaných finančních prostředků lze říci, že provozní výdaje vlastního hl. m. Prahy udržela Rada hl. m. Prahy pod hranicí 40 mld. Kč, což si vytknula v závěru loňského roku jako svůj hlavní cíl,“řekla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová a pokračovala: „Ve výsledku tak došlo k maximalizaci finanční částky vyčleněné pro investice – v tomto směru se po 4 letech podařilo opět překonat hranici 11 mld. Kč.“

„Jak v běžných, tak i kapitálových výdajích jako již tradičně dominuje kapitola 03 – Doprava. V běžných výdajích ji rovněž tradičně následuje kapitola 04 – Školství, mládež a sport, zatímco v investicích jde klasicky o kapitolu 02 – Městská infrastruktura,“ uvedla náměstkyně Kislingerová a dodala: „Co se týče meziročního nárůstu běžných výdajů, který lze vyčíslit na necelé 2 mld. Kč (po metodické úpravě v oblasti financování městských částí a bez převodů běžných výdajů z roku 2014 do roku 2015), nadpoloviční měrou se na něm podílí kap. 03 – Doprava. Kompenzace Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., včetně přiměřeného zisku určeného na obnovu vozového parku (platby za nové tramvaje) meziročně roste o více než 1 mld. Kč.“ V oblasti školství pokračuje Praha v posilování mzdových prostředků v oblasti škol a školských zařízení hlavního města o 200 mil. Kč a u subjektů městských částí o 100 mil. Kč.

V oblasti investic bude mezi nejvýznamnější stavby na území hl. m. Prahy v roce 2015 i nadále patřit dokončení výstavby Tunelového komplexu Blanka s částkou 1,5 mld. Kč, příprava výstavby trasy D metra s částkou 625 mil. Kč nebo celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově s 567 mil. Kč. „Potřebné finanční prostředky se podařilo vyčlenit i v případě přípravy rekonstrukce Libeňského mostu, dostavby Průmyslového paláce v areálu pražského Výstaviště nebo dlouhodobě neřešené rekonstrukce Šlechtovy restaurace,“ uvedla Eva Kislingerová a pokračovala: „Školy a školská zařízení získají na investice přes 444 mil. Kč, inženýrské sítě na území městských částí hl. m. Prahy přes 800 mil. Kč, nezapomněli jsme ani na cyklostezky, bezpečnost silničního provozu či projekt Praha bez bariér“.

Pokud jde o dluhovou službu, Praha hodlá i nadále své dlouhodobé finanční závazky hradit řádně a včas. Ve vztahu k městským částem dochází k pozitivnímu vývoji v oblasti běžných i investičních dotací, protože co se finančních vztahů týká, Rada hl. m. Prahy prosadila zvýšení minimálního dotačního vztahu na 2 500 Kč na 1 obyvatele, a dále co se dalších běžných a investičních potřeb městských částí týká, schválený rozpočet počítá s rezervou pro městské části (v celkové výši 300 mil. Kč). „Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2015 bude zveřejněn na pražských webových stránkách také v podobě tzv. rozklikávacího rozpočtu,“ uzavřela náměstkyně Kislingerová.
 

—————

Zpět