sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Umístění a popis stavby dle ŘSD

15.04.2014 23:36

 

Stavba tvoří jihovýchodní část Pražského okruhu. Předpokládané intenzity na trase jsou v roce 2040 69–79 tisíc aut/den. Stavba je navržena jako šestipruh. Začíná na MÚK Českobrodská se silnicí I/12, za níž následuje nová MÚK Běchovice. Na stávající MÚK Českobrodská budou z důvodů plynulosti dopravy a bezpečnosti provozu zrušeny větve umožňující sjezd a nájezd z jihu. Studijně bylo prověřováno i řešení obsahující propojení stávající MÚK Českobrodská s M ÚK Běchovice, které bylo vyhodnoceno jako nevyhovující.
MÚK Běchovice je významnou dopravní křižovatkou s přeložkou silnice I/12 a Štěrboholskou radiálou. Trasa je vedena v horní úrovni. Pro směry Štěrboholská radiála–úsek 510 a Štěrboholská radiála–úsek 511 a opačně jsou navrženy direktní, resp. semidirektní rampy.
Zemědělskou krajinou trasa pokračuje východně od Dubče. Podchází silnici Běchovice–Dubeč, za kterou následuje estakáda přes údolí Říčanského potoka (242 m). Silnice Dubeč–Koloděje je spolu s biokoridorem převedena přes Pražský okruh pomocí hloubeného tunelu Dubeč (275 m). Trasa je dále vedena v zářezu, asi po 300 metrech následuje ekodukt pro převedení lokálního biokoridoru (45 m).
Po východní straně je veden až k M ÚK Říčany zemní val, který se na straně přilehlé ke komunikaci opírá o gabionovou zeď. Tento val stejně jako i všechny dále uvedené bude osázen stromy a keři. Západně od Hájku je navržena MÚK Uhřiněves se silnicí Uhřiněves–Koloděje a výhledovou Hostivařskou spojkou, která představuje budoucí obchvat Uhřiněvsi. Trasa pokračuje v zářezu kolem Uhřiněvsi a K rálovic k M ÚK Říčany se silnicí I/2. Křižovatkové větve jsou napojeny na silnici I/2 pomocí malých okružních křižovatek. Pro směr od Běchovic na Říčany je navržena bezkolizní větev, která převede očekávanou dopravní zátěž. Navržená větev podchází okružní křižovatku a napojuje se zprava na silnici I/2, kolem druhé okružní křižovatky je pro směr do Říčan navržena samostatná větev.
Bezprostředně za MÚK Říčany následuje hloubený tunel Na Vysoké (délka včetně železničního mostu 384 m). Jižní portál je tvořen železničním mostem na trati Praha–Benešov. Tunel je požadován ve stanovisku MŽP ČR k procesu EIA a obcí Kolovraty. Za tunelem trasa kříží estakádou údolí Říčanského potoka (233 m). Trasa je vedena v hlubokém zářezu, který je požadován obcí Kolovraty. Aby byly požadované stínící účinky zářezu posíleny a aby byl zmenšen zábor zemědělské půdy, jsou v návrhu oba zářezové svahy nahrazeny zárubními gabionovými zdmi výšky šest metrů a terén za jejich rubem je v případě potřeby dosypán na úroveň koruny zdi. Pásy za rubem zdí jsou opět navrženy jako vegetační clony.
MÚK Lipany se silnicí Říčany–Lipany neumožňuje napojení Lipan na Pražský okruh. Toto řešení požadovali zástupci obce Lipany. Stávající silnice bude od Lipan zaslepena. Trasa severně míjí Kuří. Přes údolí Nedkovického potoka je navržena estakáda Kuří (227 m).
Stavba končí před novou MÚK Modletice s dálnici D1.

 

Dotčená katastrální území

Hl.m.Praha: Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Královice, Nedvězí, Kolovraty
Středočeský kraj: Říčany, Nupaky, Kuří

 

Technická specifikace

 
Celková délka stavby 12,571 km
Šířkové uspořádání S 34,5
Návrhová rychlost 100 km/h
Počet MÚ křižovatek 4 (Dubeč, Uhříněves, Říčany, Lipany)
Počet mostů celkem 30
Počet mostů na vlastním úseku 9 + 5 na MÚK
Počet mostů na přeložkách přes úsek 10
Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací 6
Tunely 2 hloubené (Dubeč 275 m, Na Vysoké 372 m)
Protihlukové stěny 7 - délka 4164 m
Zemní práce - výkop 1615 tis. m3
Zemní práce - násyp 470 tis. m3

 

—————

Zpět