sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Koncepce výuky cizích jazyků

05.04.2014 19:33

 

 

Od školního roku 2012/2013 se naši žáci začali učit podle nových učebnic – Happy Street 1 (3. třída), Happy Street 2 (4. třída) a Project 1 (5. třída) nakladatelství Oxford, která zajišťuje návaznost na učebnice používané na 2. stupni základních škol.

Učebnice Happy Street 1 a Happy Street 2 rozvíjí v dětech studijní dovednosti nutné pro současné i budoucí učení. Kladou důraz na všechny čtyři základní řečové dovednosti – mluvení, poslech, čtení a psaní. Každá lekce je založena na nějakém novém místě z ulice, které poskytuje bohatý, ale známý kontext pro jazykové učivo. Žáci používají materiály, které jsou zábavné, různorodé a vhodně odrážejí zájmy a skutečné zkušenosti dětí, seznamují se s užitečnou slovní zásobou, vazbami a jazykovými funkcemi. Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni jednoduše v angličtině komunikovat ústně i písemně o sobě a o tématech probraných v učebnici.

Project 1 si klade za cíl uvést angličtinu do života v rámci strukturovaného učebního prostředí. Jazykové učivo je prezentováno a procvičováno v realistickém a motivujícím kontextu a tím jsou žáci vedeni k použití svých jazykových znalostí a dovedností ve třídě i mimo ni. Využívá projektové práce, která vede žáky k používání angličtiny kreativním a imaginativním způsobem, ale přitom upevňuje nově osvojené gramatické učivo a slovní zásobu. Učebnice je také zaměřena na kulturu – tak pomáhá žákům najít propojení mezi jazykem a skutečným životem. Různé oblasti života v Británii i ostatních anglicky mluvících zemích na stranách s reáliemi, které jsou v učebnici pravidelně zařazeny, vedou žáky ke zkoumání rozdílů a porovnávání s jejich vlastním kulturním zázemím.

Je velice důležité zapojit do vzdělávacího procesu dětí také jejich rodiče, protože podpora a povzbuzování od rodičů jsou klíčovým prvkem ovlivňující učení dětí mladšího školního věku. Doufáme, že děti doma zazpívají písničky a předvedou některé říkanky a že si vezmou domů některé svoje práce, aby se na ně rodiče mohli podívat. Navíc by děti měly být schopné rodičům vyprávět o tom, co v hodinách angličtiny dělají. Rodiče by měli dbát na to, aby si děti doma pravidelně procvičovaly slovní zásobu, čtení textů i psaní krátkých vět. Výslovnost by děti měly být schopné si zapamatovat z výuky.

V tomto školním roce nabízíme kroužky anglického a francouzského jazyka, výhledově plánujeme přípravné lekce anglického jazyka od 2. třídy a využití rodilých mluvčích v hodinách angličtiny, a to buď formou projektového vyučování několikrát za rok, nebo jednou týdně v běžné hodině angličtiny.

Za metodické sdružení AJ

Mgr. Jana Mertová

Zdroj: Metodické příručky k Happy Street 1,2 a k Project 1.

 

Zdroj: https://www.zskolovraty.cz

 

 

—————

Zpět