sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Ještě jednou k zeleni

12.09.2015 10:03
V tomto textu doplňuji svůj předchozí příspěvek na téma zeleň.
 
Při přípravě výběrového řízení na zeleň jsem se s náměty p. Procházky  seznámila i jsme je společně prodiskutovali. V navržených změnách p. Procházka prosazoval zejména především zvýšení počtu sečí, ponechání posekané trávy (mulče) na místě po delší dobu, a dále aby byla v zakázce podmínka, že bude travní hmota předána a zpracována v komunitní kompostárně v Lipanech, provozované na soukromém pozemku, která je však zatím „ve stadiu úvah“. K tomu jsem mu sdělila již tenkrát, že navýšení počtu sečí by sice bylo hezké, ale vyžadovalo by zvýšené náklady (již za podmínek vydává MČ v tomto roce za údržbu zeleně v tomto roce takřka 800.000,- Kč bez DPH). Ponechání posekané trávy na místě po delší dobu – v intravilánu (v zastavěné části obce) to vhodné není, ale např. kolem vycházkových okruhů se to již po delší dobu stejně dělá. Podmínka využívat kompostárnu na soukromém pozemku (navíc "ve stadiu úvah") skutečně do výběrového řízení dát nelze. Navíc travní hmota se v našich podmínkách může odvážet do nedaleké kompostárny v Modleticích, která je již dlouhodobě zavedená.
 
Celý proces výběrového řízení jsem již poměrně podrobně popsala v předchozím příspěvku.
Jak je vidět z letošního léta, průběh vegetační sezony bude vlivem klimatických změn asi čím dál více předem nevyzpytatelný. Proto je dle mého názoru nejlepší, pokud se o běžnou údržbu zeleně bude starat přímo městská část, což zaručí mj. lepší operativnost sečení trávy, tak jak bude momentálně potřeba.

 

A jen ještě malý dovětek zejména pro pilné čtenáře webu zastupitele pana Procházky: 

V oblasti údržby zeleně jsou samozřejmě také nedostatky, mnohé z minulých období, kterých jsme si vědomi a na jejichž řešení postupně pracujeme. Např. v pasportizaci zeleně je v dokumentaci několikaletá mezera, kterou nyní doplňujeme. Rovněž termín vypsání výběrového řízení byl poznamenán ještě jistou setrvačností z nastavení minulých let (i v minulých letech bylo výběrové řízení podobně načasováno), ano, optimálně mělo být vyhlášeno letos samozřejmě dříve.

A ještě drobný podotek: Pojem „místostarostka odpovědná za zeleň“, kterým mě p. Procházka nazývá  – je „trochu nepřesné“ označení mé funkce. Mou funkcí je především zastupovat starostu, a vzhledem k tomu, že jsme místostarostové tři a neuvolnění, máme oblasti svého místostarostovství rozdělené: mezi „mé oblasti“ patří mimo životní prostředí (kam u nás náleží i údržba zeleně) rovněž územní rozvoj, majetkové vztahy k nemovitostem (pozemky), zájmová činnost dětí a mládeže. Údržbou zeleně se zabývám ve spolupráci především se starostou (případně dalšími členy užšího vedení MČ) a samozřejmě také s Úřadem MČ, na její kvalitu mají vliv další více či méně ovlivnitelné faktory, jako je zhotovitel, rozpočet, příroda atd.. Tímto se však v žádném případě své odpovědnosti nezříkám :-) 

—————

Zpět