sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Aktuální stav pražského okruhu v úseku Běchovice – dálnice D1

02.04.2014 21:56

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 se nachází ve fázi územního řízení. Územní rozhodnutí bylo vydáno v prosinci roku 2008. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno velké množství odvolání a Ministerstvo pro místní rozvoj v lednu 2010 vrátilo územní rozhodnutí zpět na MHMP k novému projednání. V průběhu roku 2010 byla dokumentace pro územní rozhodnutí doplněna o další protihluková opatření. Na tuto dokumentaci bylo v roce 2010 vydáno nové územní rozhodnutí. V té době byla dokumentace v souladu s územním plánem hl. města Prahy i VÚC a dále i s v té době platnými Zásadami územního rozvoje (dále jen ZÚR) hl. m. Prahy ze dne 17. 12. 2009. V lednu 2011 na základě žaloby podané „OS Zdravé životní prostředí, občané Běchovic“ zrušil NSS v Brně dne 27.1.2011 v dokumentu Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy v části textové i grafické vymezení ploch a koridorů staveb s označením Pražský okruh. Jedná se o úsek Pražského okruhu mezi D1 a Březiněvsí. Tímto aktem ztratila dokumentace DÚR stavby 511 oporu v územně plánovací dokumentaci. Zejména na základě této skutečnosti zrušilo svým rozhodnutím MMR ČR územní rozhodnutí a vrátilo věc Magistrátu hl. m. Prahy k novému projednání. Pokračovat v územním řízení nelze do doby schválení nových ZÚR MHMP. 

 

Současný stav dle ŘSD  

Probíhá projednávání aktualizované DUR z roku 2012 (jednání s Hygienickou stanicí, jednání s Českými drahami). V rámci projednání dokumentace s ČD bylo nutné doplnit dokumentaci o přeložku trati ČD v úseku Kolovraty-Říčany pro vydání souhrnného stanoviska ČD. Veřejné projednání aktualizovaných ZUR se uskutečnilo ve 12/2013, vyhlášení platnosti bude dle sdělení MHMP cca v 04/2014. V roce 2014 bude pokračovat inženýrská činnost k zajištění ÚR včetně projednání a získání podkladů od SŽDC a kompletace DÚR.

 

OS Zdravé životní prostředí z Běchovic a také jedenáct starostů z Prahy a středních Čech navrhuje alternativní trasu Pražského okruhu.

Podrobnosti naleznete v rubrice Kauzy

 

—————

Zpět