sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Aktuálně platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

02.05.2014 09:55

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Je to, zjednodušeně řečeno, „zákon o využití území Prahy“. Slouží například projektantům při tvorbě návrhů a úředníkům stavebních úřadů při jejich posuzování. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti pozemku nebo zásady rozvoje dané lokality či jejího okolí.

Územní plán mimo jiné vymezuje veřejně prospěšné stavby, řeší dopravní či technickou infrastrukturu a především pak definuje, jak lze které území využívat.

Platný územní plán stanovuje:

  • Funkční regulaci - využití jednotlivých území (např: obytná území, území výroby a služeb, území sportu a rekreace, veřejné vybavení, doprava atd.)
  • Prostorovou regulaci - zejména kapacitu zástavby (rozdílně pro území stabilizovaná, rozvojová a transformační)

Územní plán je všeobecně závazný, v určitých případech je možné provést jeho změny či úpravy. Změny se týkají například funkcí jednotlivých lokalit, upravení hranic či vyhlášky. Vzhledem k přípravě nového územního plánu je nyní jejich přijímání zastaveno. Výjimkou jsou jen celoměstsky významné změny.

 

Pořizovatelem Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy

Projektantem Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Kontakt: Kancelář komunikace a prezentace kkp@ipr.praha.eu

 

—————

Zpět